Fundusz stabilnego wzrostu doskonałą alternatywą inwestowania

Działalność inwestycyjna funduszy stabilnego wzrostu jest bardzo podobna do sposobu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, czyli OFE. Fundusze stabilnego wzrostu to przede wszystkim inwestycje w dłużne papiery wartościowe, czyli bony skarbowe i obligacje.

Fundusze stabilnego wzrostu skierowane są przede wszystkim do inwestorów, którzy oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności na poziomie przekraczającym oprocentowanie lokat bankowych przy nieco wyższym ryzyku inwestycyjnym. W portfelu funduszu stabilnego wzrostu co najmniej 60% stanowią dłużne papiery wartościowe, a do 10% stanowią w portfelu akcje.

Atrakcyjne fundusze stabilnego wzrostu oferuje OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jest liderem w zakresie zarządzania funduszami o aktywnej polityce inwestycyjnej. Novo Stabilnego Wzrostu, oferowany przez OPERA TFI, przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz OPERA TFI inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów. Fundusz stabilnego wzrostu Novo rekomendowany jest przez TFI w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz stabilnego wzrostu nie jest raczej skierowany dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie. Fundusz inwestuje zgromadzone aktywa zarówno w akcje spółek notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz dłużne instrumenty finansowe, jak na przykład w obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszą spółką działającą w ramach Grupo OPERA. Towarzystwo swą ofertę kieruje przede wszystkim do osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Towarzystwo specjalizuje się w tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej, funduszy dedykowanych wybranym klientom oraz funduszy ”celowych” – tworzonych w określonym, konkretnym celu i/lub dla przeprowadzenia określonych transakcji.

Więcej informacji na temat funduszu stabilnego wzrostu Novo można znaleźć pod adresem: http://www.novofundusze.pl/fundusze-inwestycyjne/novo-stabilnego-wzrostu/

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *