Struktura pracy magisterskiej

Praca magisterska jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, które student uzyskał podczas nauki na wybranej uczelni i konkretnym kierunku. Jednocześnie odzwierciedla zainteresowania autora i dziedzinę, w jakiej zamierza się on specjalizować. Jednak mimo doskonałej znajomości tematu, pisanie pracy magisterskiej jest dla studenta zadaniem wymagającym.

Dla studenta przystępującego do pisania pracy magisterskiej kwestią problematyczną jest zazwyczaj prawidłowa

Five graduates. Shot from a low angle.

struktura rozprawy. Formę pracy dyplomowej określają właściwe przepisy, do których student jest zobowiązany się stosować. Mimo że każda szkoła wyższa udostępnia swoim studentom szczegółowy wykaz zasad sporządzania prac dyplomowych, w trakcie pisania nieustannie pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno przyjęta struktura jest prawidłowa: . W rzeczywistości wystarczy stosować się do zaledwie kilku ogólnych zasad.

Na pracę magisterką składa się przede wszystkim:

  • wstęp,
  • rozdziały,
  • zakończenie,
  • bibliografia,
  • aneks (załączniki).

Dodatkowo, pracę niejako otwiera strona tytułowa, po której następuje spis treści. Może się również zdarzyć, że wymagane jest streszczenie rozprawy, w tym również w języku obcym (najczęściej angielskim).

Wstęp, czyli wprowadzenie do tematu

Każda praca magisterska (jak i dyplomowa) powinna rozpoczynać się wstępem wprowadzającym do tematu. Jego celem jest zasygnalizowanie podstawowego zagadnienia, jakie zostało poddane analizie, czyli przedmiotu pracy. Ponadto we wstępie powinna znaleźć się informacja o przyjętej metodzie badawczej, zawartości poszczególnych rozdziałów i problematyki, jaka została w nich poruszona. Jeśli praca zawiera aneksy będące interpretacją dla kwestii podejmowanych w rozdziałach, informacja o tym również powinna się znaleźć w tej początkowej części pracy magisterskiej.

Rozdziały, czyli stopniowa analiza zagadnienia

Zasadniczą i w zasadzie największą częścią pracy są rozdziały opatrzone tytułami odnoszącymi się do poruszanej problematyki. Jeśli omawiany w rozdziale aspekt jest złożony, wówczas zalecane jest stworzenie podrozdziałów, w celu uporządkowania treści.

Zakończenie, czyli zbiór najważniejszych wniosków

Na końcu pracy magisterskiej powinno znajdować się podsumowanie, w którym ponownie krótko zostanie przedstawiony przedmiot analizy. Jednak tym razem nie jest to zapowiedź tego, o czym jest praca, lecz wyjaśnienie działań podejmowanych przez autora. Obowiązkowo w zakończeniu powinna się znaleźć informacja o sposobie pozyskania wyników z przeprowadzonej analizy, a także wnioski merytoryczne będące niejako odpowiedzią na problem zawarty w temacie pracy.

Bibliografia, czyli źródło najważniejszych informacji

Jest alfabetycznym spisem wszystkich materiałów, z których autor skorzystał podczas pracy nad swoją rozprawą. Wykaz literatury i innych źródeł powinien zostać sporządzony alfabetycznie z podziałem na rodzaj materiału.

Aneksy, czyli dodatkowe materiały

W tej części znajdują się wszystkie dodatkowe materiały, które mają znaczenie dla opracowania zagadnienia, a nie mogą zostać w całości ujęte w rozdziałach. Bardzo często są to dokumenty, dane statystyczne, a nawet zdjęcia czy opracowania graficzne, do których autor się odwoływał bądź które analizował dla pełnego wyjaśnienia kwestii opisywanych w poszczególnych rozdziałach.

Najważniejsze w pracy magisterskiej jest to, aby temat został przedstawiony w sposób tzw. wyczerpujący. Jednak przepisy określają też ilość stron, na których student powinien dokonać pełnej i rzetelnej analizy zagadnienia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.