Indywidualne Konto Emerytalne, czyli oszczędzanie na „drugą emeryturę”

Indywidualne Konto Emerytalne to forma indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania na czekającą nas emeryturę, która realizowana jest w ramach tak zwanego III filaru i pozostaje w powiązaniu z ulgami podatkowymi. Kto może oszczędzać w IKE? Czy można oszczędzać razem ze współmałżonkiem? Czy IKE i pracowniczy program emerytalny są ze sobą połączone?

IKE to konto indywidualne, nie wspólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne posiada każda osoba fizyczna, która ma ukończonych 16 lat. Niemożliwie jest natomiast dokonywanie wpłat na jedno – prowadzone w ramach programu IKE – konto przez więcej niż jedną osobę. Oznacza to, iż prawo nie przewiduje między innymi oszczędzania wspólnego współmałżonków. Jeśli osoby takie chcą oszczędzać na swoją emeryturę z IKE, każda z nich musi założyć własne konto i na nie dokonywać wpłat.

IKE

IKE

Jeśli chodzi o powiązanie pomiędzy IKE a pracowniczym programem emerytalnym, to nie istnieją żadne przeszkody dla osób, które nie są uczestnikami tegoż programu, a które chcą oszczędzać za pomocą Indywidualnego Konta Emerytalnego. Aby móc zadbać o swoją emeryturę dzięki IKE, wystarczy podpisać umowę z jednym z wymienionych niżej podmiotów, a więc:

  • z wybranym funduszem inwestycyjnym otwartym;
  • ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym;
  • z podmiotem, który prowadzi działalność maklerską (umowa o świadczenie usług obejmujących wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz o prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych);
  • z zakładem ubezpieczeń na życie (w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym);
  • z bankiem (umowa realizowana poprzez utworzenie rachunku oszczędnościowego);
  • z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Emerytura wyłącznie po zdobyciu uprawnień

Decydując się na dodatkową emeryturę z IKE, warto pamiętać, iż środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym będą wypłacane wyłącznie na wniosek właściciela konta w momencie, gdy ukończy on 60 lat lub też gdy nabędzie uprawnienia emerytalne i ukończy 55 lat. Wypłata z Indywidualnego Konta Emerytalnego pozostaje wolna od podatku dochodowego od zysków osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Zgodnie z przepisami, na Indywidualnym Koncie Emerytalnym każdego roku można wpłacać nie więcej niż trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia.

1 odpowiedź
  1. Dominik 16 października 2018 Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.